header-img
Meny

Vennskap Nord/Sørs vedtekter

E-post
 

VEDTEKTER  

Landssammenslutningen Vennskap Nord/Sør      

§ 1     Navn                                

Landssammenslutningens navn er Vennskap Nord/Sør.   

§ 2     Formål              

Landssammenslutningen er åpen for medlemskap uavhengig av partipolitisk tilhørighet og livssyn, og har til formål å:
 
- samle grupper, kommuner, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner til aktivt arbeid for vennskapssamarbeid mellom Norge og tilsvarende i Sør.
- medvirke til en utvikling som ivaretar menneskerettigheter, fremmer mellomfolkelig solidaritet, demokrati og bærekraftig utvikling.
- fremme gjensidig forståelse og kontakt mellom folk med ulik kulturell bakgrunn   

§ 3     Arbeidsområder              

Landssammenslutningens arbeid faller i hovedsak innen følgende områder:  

3.1.      Være serviceorgan for etablerte vennskapskontakter mellom Norge og Sør.
3.2.      Være kontaktledd mellom medlemmene og sentrale organisasjoner og offentlige myndigheter.
3.3.      Samle informasjon om og kartlegge tilveksten av nye vennskapskontakter i Norge.
3.4.      Formidle kontakt mellom interesserte i Norge og interesserte i Sør som ønsker å opprette en vennskapskontakt.
3.5.      Være medlemmenes felles talerør overfor norske myndigheter.
3.6.      Være kontaktledd til internasjonale organisasjoner. '
3.7.      Drive aktiv utadrettet informasjon om globale spørsmål og betydningen av brobygging Nord/Sør. 
3.8.     Bygge nettverk og kompetanse for å skape lokale endringsagenter og et styrket sivilsamfunn i Norge og i Sør.
3.9.      Formidle kontakt mellom vennskapsgrupper i Sør for å bidra til Sør / Sør – nettverksbygging.    

§ 4     Medlemmer              

Landssammenslutningen har to typer medlemskap. 

4.1.      Organisasjonsmedlemskap kan tegnes av vennskapsgrupper, institusjoner, kommuner og organisasjoner.
4.2.      Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner.   

§ 5.1.  Landsmøtet 

Landsmøtet er landssammenslutningens høyeste organ, og avholdes i regelen annet hvert år. Skriftlig innkalling sendes medlemmene minst åtte uker i forveien. Forslag til saker skal være sendt ­­­styret senest fire uker før landsmøtet. Saksdokumenter skal sendes medlemmene senest to uker før landsmøtet.   Ekstraordinært landsmøte avholdes når styret eller 1/3 av medlemsmassen finner det nødvendig. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den/de saker som framkommer gjennom innkallingen, som sammen med sakens dokumenter skal være medlemmene i hende senest 4 uker før møtet finner sted. 

§ 5.2. Landsmøtet skal behandle:
 
1. Godkjenning av innkalling
2. Konstituering
3. Styrets beretning
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6. Budsjett, medlemskontingent og årsplan
7. Valg  

§ 5.3.   Stemme-, forslags- og talerett           

Organisasjonsmedlemmer kan velge én representant som har stemmerett. Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.  

§ 5.4.   Valg av styre           

Det velges et styre bestående av 8 representanter hvorav 1 representant fra de ansatte. Dessuten velges 4 vararepresentanter. En balansert kjønnsfordeling skal tilstrebes blant de faste representantene. Styrets representanter velges for to år, og kan gjenvelges inntil to ganger.  

5.4.1.     Følgende fordeling tilstrebes: 4 representanter valgt blant de lokale vennskapsgruppene, 3 representanter valgt blant sentrale organisasjoner og 1 representant av og blant de ansatte.  
5.4.2.     Landsmøtet velger styrets leder og nestleder. Styret nedsetter et arbeidsutvalg bestående av styreleder, nestleder og et styremedlem.  

§ 5.5.   Valgkomité

Det velges en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Leder velges særskilt. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges inntil to ganger. 

§ 5.6.   Det velges en revisor.  

§ 6       Styrets arbeid

Styret skal avholde minst to møter pr. år. Styret er beslutningsdyktig når fire av medlemmene, varamedlemmer medregnet, er tilstede. I tilfelle av stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.     

§ 7     Vedtektsendring og oppløsning 

Forslag til vedtektsendringer må sendes styret senest 4 uker før Landsmøtet. Vedtektsendringer fattes av landsmøtet med minst 2/3 flertall. Vedtak om oppløsning kan kun fattes av landsmøtet med minst 2/3 flertall, og bare dersom forslag om oppløsning går fram av innkallingen.


Vedtektene ble første gang vedtatt på landskonferansen i Sauda 28. september 1991 og er senere revidert i Elverum 1993, Stord 1995, Sarpsborg 2003, Elverum 2005, Stord 2009 og Nesodden 2011.
Vedtektene finnes også oversatt til spansk og engelsk.

(Norsk tekst er formelt bindende utgave. Engelsk og Spansk tekst har status som oversettelse) 

doc small SPANSK_VEDTEKTER.doc
doc small ENGELSK_VEDTEKTER.doc