header-img
Meny

Vedtekter for SPOR – nettverk for utdanningssamarbeid

E-post
 

§ 1     Navn                               

Organisasjonens navn er SPOR – nettverk for utdanningssamarbeid.  

§ 2     Formål             

Organisasjonen er åpen for medlemskap uavhengig av partipolitisk tilhørighet og livssyn, og har til formål å:

- samle grupper, kommuner, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner til aktivt arbeid for utdanningssamarbeid mellom Norge og tilsvarende enheter i Sør.

§ 3     Arbeidsområder

Organisasjonens arbeid faller i hovedsak innen utdanningssamarbeid: 

3.1.      Være serviceorgan for etablerte nettverkskontakter og samarbeid mellom Norge og Sør, eller Sør/Sør-samarbeid.

3.2.      Være kontaktledd mellom medlemmene og sentrale organisasjoner og offentlige myndigheter.

3.3.      Formidle kontakt mellom medlemmer i Norge og interesserte i Sør som ønsker å opprette kontakter innenfor utdanningssamarbeid.

3.4.      Være medlemmenes felles talerør overfor norske myndigheter.

3.5.      Være kontaktledd til internasjonale organisasjoner.

3.6.      Drive aktiv utadrettet informasjon om medlemmenes utdanningssamarbeid og betydningen av utdanningssamarbeid i utviklingsarbeidet generelt.

3.7.     Bygge nettverk og kompetanse innen utdanningssamarbeid.

§ 4     Medlemmer             

Organisasjonen har to typer medlemskap:

4.1.      Organisasjonsmedlemskap kan tegnes av foreninger, institusjoner, kommuner og organisasjoner.

4.2.      Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner.  

§ 5 Landsmøtet

Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ, og avholdes i regelen annet hvert år. Skriftlig innkalling sendes medlemmene minst åtte uker i forveien. Forslag til saker skal være sendt til styret senest fire uker før landsmøtet. Saksdokumenter skal sendes medlemmene senest to uker før landsmøtet.

Ekstraordinært landsmøte avholdes når styret eller 1/3 av medlemsmassen finner det nødvendig. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den/de saker som framkommer gjennom innkallingen, som sammen med sakens dokumenter skal være medlemmene i hende senest 4 uker før møtet finner sted.

§ 5.1. Landsmøtet skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling

2. Konstituering

3. Styrets beretning

4. Regnskap

5. Innkomne forslag

6. Budsjett, satser for medlemskontingent og årsplan

7. Valg
- Styre
- Valgkomité
- Revisor

§ 5.3.   Stemme-, forslags- og talerett          

Organisasjonsmedlemmer kan velge én representant som har stemmerett. Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

§ 5.4.   Valg av styre

Det velges et styre bestående av 3 representanter. Ansatte kan i tillegg velge sin egen representant.. Dessuten velges 2 vararepresentanter. En balansert kjønnsfordeling skal tilstrebes blant de faste representantene. Styrets representanter velges for to år.

5.4.1.     Landsmøtet velger styrets leder. For øvrig konstituerer styret seg selv.

§ 5.5.   Valgkomité

Det velges en valgkomité bestående av 2 til 3 medlemmer. Leder velges særskilt.

§ 5.6.   Det velges en revisor. 

§ 6       Styrets arbeid

Styret skal avholde minst to møter pr. år. Styret er beslutningsdyktig når tre av medlemmene, varamedlemmer medregnet, er tilstede. I tilfelle av stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
    

§ 7     Vedtektsendring og oppløsning

Forslag til vedtektsendringer må sendes styret senest 4 uker før Landsmøtet. Vedtektsendringer fattes av landsmøtet med minst 2/3 flertall. Vedtak om oppløsning kan kun fattes av landsmøtet med minst 2/3 flertall, og bare dersom forslag om oppløsning går fram av innkallingen.