header-img
Meny

Strategi 2013-2017

E-post
 

1. Innledning

Denne strategien viser visjon, mål, retning og prioriteringer for Vennskap Nord/Sør for perioden 2014-2017. Strategien bygger på Vennskap Nord/Sør sine grunnleggende prinsipper om likeverd og gjensidighet i utviklingssamarbeidet. Miljø, demokratibygging, sosialt engasjement og entreprenørskap er sentrale elementer i arbeidet.

2. Visjon

En fredelig, rettferdig og bærekraftig utvikling i nord og sør blir drevet fram av vanlige folks deltakelse og samarbeid.

3. Grunnprinsipper i vårt utviklingssamarbeid: Global forståelse 

En rettferdig og bærekraftig utvikling innebærer store endringer både i Norge og i sør. Samfunnsendringer må forankres i forståelse om gjensidig avhengighet og påvirkning i det globale samfunnet.

Lokal folkelig forankring
Flere mennesker på grasrotplanet må delta aktivt i en bærekraftig utvikling basert på miljøhensyn, lokale ressurser, lokalt eierskap og folkelig deltakelse.

Likeverd og gjensidighet
Samarbeid og kompetanseutveksling mellom folk, institusjoner og lokale myndigheter i ulike deler av verden skal tuftes på likeverd og gjensidighet.

4. Mål: Demokratisk deltakelse
Vi skal skape en bred, folkelig deltakelse i utviklingsarbeid og særlig styrke ungdoms, kvinner/jenters og underpriviligerte gruppers mulighet for å påvirke beslutninger som får betydning for deres hverdag. 

Global forståelse
Vi skal bidra til at folk flest og ungdom spesielt forstår hvordan deres egne valg og handlinger henger sammen med og påvirker andre folks liv, valg og handlinger. 

Nye løsninger
Vi skal fremme bærekraftige utviklingsløsninger basert på sosial innovasjon, entreprenørskap og lokale ressurser.

Mellomfolkelig dialog og fred 
Vi skal bidra til en fredelig verden ved å fremme dialog i praksis og tverrkulturelt samarbeid

5. Satsingsområder
Utvikle innholdet i samarbeidsprosjektene Vi vil styrke det faglige samarbeidet og satse på kapasitetsbygging, læring og formidling.

Sør-sør-samarbeid
Vi skal satse på regionale nettverk, ressursgrupper og sør-sør-samarbeid. Vi skal styrke sør-partnernes innflytelse i samarbeidet med norske partnere og i organisasjonen.
Ungdomssatsing

Vi skal utvikle arenaer hvor ungdom kan lære og veilede hverandre i lederskap, deltakelse, påvirkning og mediearbeid i sine lokalsamfunn.

Flere og mer aktive medlemmer Vi skal satse på å rekruttere flere skoler og lokale grupper til å starte vennskapssamarbeid. Vi skal satse på å rekruttere flere aktive medlemmer der det i dag er vennskapssamarbeid.

Synlig, tydelig og relevant i offentligheten
Vi skal i utviklingsdebatten være en pådriver for mer gjensidig samarbeid og folkelig deltakelse. Vi vil styrke vårt kommunikasjonsarbeid overfor eget nettverk, myndigheter og offentligheten.